Select Page

Algemene voorwaarden

by | Aug 30, 2021

 

Wie zijn wij?
Lead Driver BV
0748902653
Weverstraat 32, 2531 Vremde
Zaakvoerder: Thomas Leeters
Thomas@leaddriver.be

Wat doen wij?
Wij vinden via online campagnes prospecten voor onze klanten.
Campagnes worden opgezet ofwel in naam van de klant (met zijn logo/branding) ofwel vanuit één
van onze eigen merken/platformen.

Onder welke voorwaarden?
Prijs:
De klant betaalt enkel voor resultaten, dus ofwel per lead, ofwel per afspraak, ofwel per verkoop.
Hiervoor wordt in specifieke gevallen een offerte opgesteld.
De prijs blijft geldig tot het aantal overeengekomen leads zijn aangeleverd.
Duur: de overeenkomst loopt tot het aantal overeengekomen leads zijn geleverd.
Er kan eventueel ook een abonnement overeengekomen worden.
Betaling: eens het aantal leads overeengekomen en een overeenkomst gesloten wordt een offerte
opgesteld die betaalbaar is binnen de 7 dagen.

Werkwijze:
Lead Driver BV zet campagnes op om leads binnen te halen. Daarbij geeft de klant expliciet
toestemming om zijn benaming en merkrechten te gebruiken voor deze marketing doeleinden.
De leads worden aangeleverd naar een CRM of mailbox van de klant + gedeelde spreadsheet.

De klant volgt de leads op en geeft feedback aan Lead Driver BV voor eventuele bijsturing en
verbeterde opvolging.

Garantie:
Lead Driver BV geeft de garantie dat elke lead, die niet voldoet aan de omschrijving op de offerte,
gediskwalificeerd kan worden en dus niet aangerekend. Lead Driver BV voorziet dan in een
nieuwe lead.

Wanneer het aantal bestelde leads niet kan geleverd binnen een redelijke termijn, kan de klant
ervoor kiezen dat voor het ontbrekende aantal zijn geld wordt terug gestort.

Recht op het gebruik van de lead.
De lead is intellectueel eigendom van Lead Driver BV. Wanneer de klant de lead niet opvolgt en
geen deal sluit binnen de vier weken na bezorging van de lead, heeft Lead Driver BV het recht de
lead zelf te gebruiken of aan derden over te dragen. De leads zijn niet overdraagbaar in hoofde
van de klant.

Laattijdige of niet-betaling.
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Lead Driver BV beschikt, is de klant
ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en
zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.
Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling
verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.

Geschillenbeslechting
De partijen komen overeen dat elk meningsverschil of geschil met betrekking tot deze
overeenkomst, en onder meer deze voortvloeiend uit de interpretatie of de toepassing,
voorafgaandelijk aan enige gerechtelijke stap, aan online bemiddeling zal worden onderworpen.

Daarom verbinden partijen zich ertoe om aan tenminste één ontmoeting in bemiddeling deel te
nemen in persoon of iemand met beslissingsbevoegdheid af te vaardigen; de bemiddelaar zal
door de partijen gekozen worden onder de door de Federale Bemiddelingscommissie erkende
bemiddelaars.

De kost van de bemiddeling zal onder de partijen verdeeld worden per hoofdelijk aandeel.
In geval van mislukking van de bemiddeling, zullen alleen de rechtbanken van de zetel van Lead
Driver BV bevoegd zijn.

Klachtenprocedure:
Klachten worden per email verstuurd naar thomas@leaddriver.be.
Lead Driver BV bevestigt binnen de 24 uur.

Cookiebeleid: (pop-up cookies)
Website Popup:
“Deze website maakt gebruik van cookies. De essentiële en functionele cookies zijn nodig voor
het goed functioneren van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden
gebruikt voor statistische doeleinden (analytische cookies) en worden enkel geplaatst nadat je een
keuze gemaakt hebt. Lees er meer over in ons cookiebeleid.
Door verder gebruik van de website bent u akkoord met ons cookiebeleid.”
Lead Driver BV gebruikt cookies wanneer je ons bezoekt.
Kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.
Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je
bij ons terugkomt.
Bovendien helpen ze ons inzien hoe je onze sites gebruikt en hoe wij alles beter en
klantvriendelijker kunnen maken.
Het moet gezegd worden: we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen. Hou er dan wel rekening mee dat de websites niet
optimaal werken.
Lead Driver BV gebruikt 3rd party cookies.
Google, Facebook, Hotjar etc.
Dit met de bedoeling om slimmer te adverteren.
Voor meer informatie kan u met ons contact opnemen via thomas@leaddriver.be

Externe links
De website van Lead Driver vermeldt externe links om bepaalde informatie te documenteren.
Deze links zijn aangeduid met een icoontje dat aangeeft dat de gebruiker de website van de
verlaat. De activatie van deze links is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij raden echter
aan om zowel de privacyverklaring als het cookiebeleid van de betreffende website te raadplegen.